Oferta VII – VIII

Zapraszamy od roku szkolnego 2017/2018 do siódmych klas nowej szkoły podstawowej o profilach:

Klasa anglojęzyczna:

 • język angielski w ilości 7 godzin tygodniowo, w tym konwersacje z obcokrajowcami (native speakers) w małych grupach,
 • w siódmej klasie dodatkowe zajęcia przygotowujące do nauki chemii i biologii prowadzonej częściowo w języku angielskim,
 • uczniowie klasy ósmej zaczynają naukę chemii, biologii oraz dodatkowo wiedzy o społeczeństwie w języku angielskim,
 • przygotowanie do egzaminu FCE/CAE (zdawanego w klasie I liceum),
 • drugi język do wyboru: niemiecki lub francuski.

Klasa matematyczno-językowa:

 • dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych i technicznych,
 • dla uczniów pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie,
 • matematyka w ilości 6 godzin tygodniowo – program rozszerzony,
 • język angielski w ilości 5 godzin tygodniowo, w tym konwersacje z obcokrajowcami (native speakers) w małych grupach.

Koła zainteresowań:

 • koła językowe: hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki – w ramach koła organizowana jest wymiana międzynarodowa
 • koło filmowe, w ramach którego młodzież uczestniczy w warsztatach dyskusyjnych połączonych z wyjściem do kina lub teatru raz w miesiącu
 • koła artystyczne
 • koła sportowe, w zależności od zainteresowań: gra w golfa, tenisa, ścianka wspinaczkowa, rajdy rowerowe
 • warsztaty literackie

Utworzone klasy liczyć będą do 20 uczniów z podziałem na grupy językowe i rozszerzenia.

Zajęcia szkolne będą odbywały się codziennie od 8:00 – 15.30.

Naszym absolwentom zapewniamy miejsce w Liceum Anglojęzycznym.

Klasy VII i VIII będą funkcjonować w ramach szkoły, jak dotychczasowe klasy I i II Gimnazjum Anglojęzycznego Regent.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasową ofertą Gimnazjum Regent.

Przy zapisie dwojga dzieci czesne ustalane jest indywidualnie z Dyrektorem szkoły.

We invite you to the school year 2017/2018 to the seventh class of the new school of profiles:

The English class:

 • English in the amount of 7 hours a week, including conversations with foreigners (native speakers) in small groups,
 • in seventh grade – additional classes preparing to study chemistry and biology conducted partly in English,
 • eighth grade – students begin to study chemistry, biology and social studies in English,
 • preparation for FCE / CAE (taken in I grade of high school)
 • second language to choose from: German or French.

Mathematics and language class:

 • for students with mathematical and technical interests,
 • for students who want to improve English language skills at a high level,
 • mathematics at 6 hours per week – the extended program
 • English language with 5 hours per week, including conversations with foreigners (native speakers) in small groups.

Special interest classes:

 • extra language classes: Spanish, French, Russian, German – within the extra classes international exchange is organized
 • extra film classes, in which young people participate in workshops, which is combined with going to the cinema or theater once a month
 • artistic extra classes
 • extra sports classes, depending on your interests: golf, tennis, wall climbing, cycling tours
 • literary workshops

Classes will have up to 20 students divided into language groups and extensions.

School activities will be held daily from 8:00 – 15:30.

We provide our graduates a place in English High School.

Classes VII and VIII will operate within the school, as the existing Class I and Class II Regent English Gymnasium.

We invite you to read the current offer of Gymnasium Regent.

Enrolling two children’s tuition fees are determined individually with the Director of the school.