Misja szkoły

Naszą misją jest rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji. Pragniemy przekazywać najnowszą wiedzę na wysokim poziomie i zapewnić zdobycie odpowiednich umiejętności i kompetencji społecznych przygotowujących do kolejnego etapu edukacji.

Istotnym dla nas jest rozwijanie odpowiedzialności i umiejętności współpracy z innymi, jak również kształtowanie postaw obywatelskich i odpowiednich cech takich jak: prawość, otwartość, odpowiedzialność, kreatywność dających podstawę do funkcjonowania w innowacyjnej gospodarce opartej na wiedzy.

Szkoła zapewnia odpowiednią jakość i poziom nauczania oraz zachowuje zasady poszanowania podstawowych praw człowieka. Szkoła uznaje za istotny element swojej misji szeroką współpracę z lokalnym otoczeniem społeczno – gospodarczym.

SZKOŁY MIĘDZYNARODOWE REGENT COLLEGE

 • dbają o ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły oraz udział w jego finansowaniu (szkolenia krajowe i zagraniczne, kursy językowe i międzynarodowe egzaminy ze znajomości języka obcego, udział w realizacji międzynarodowych programów edukacyjnych, współpraca z uczelniami wyższymi, dostęp do internetu, uaktualnianie księgozbioru szkolnej biblioteki);
 • zapewniają odpowiednie wyposażenie we wszystkich pomieszczeniach, szczególnie zaś zapewniają odpowiednie wyposażenie specjalistyczne w gabinetach dydaktycznych;
 • kreują różnorodną ofertę edukacyjną;
 • organizują różnorodne formy pomocy stypendialnej;
 • kierują się opracowanym wewnętrznie systemem rekrutacji uczniów;
 • stosują system motywacji pozytywnej w odniesieniu do wszystkich pracowników szkoły;
 • kreują dobry wizerunek szkoły;
 • prowadzą różnorodną działalność marketingową szkoły.

Our mission is to develop students’ creativity, to facilitate their drive for success, and to foster in them solid foundations for life-long education. It is our aim to pass on to them up-to-date knowledge at a suitably high level and to enable them to attain appropriate abilities and social skills, which will prepare them for the next stage of their education.

For us, the development of a sense of responsibility and of the ability to work with others is a central priority, as is also the molding of a sense of civic duty and of valuable characteristics such as: justice, openness, responsibility, and creativity. We believe that these form the bases of an individual’s appropriate conduct in a knowledge-based economy.

The school guarantees an appropriate quality and level of education, and is committed to the principle of recognizing basic individual human rights. The school sees broadly based co-operation with local social and economic institutions as being a central aspect of its mission.

REGENT COLLEGE INTERNATIONAL SCHOOLS

 • constantly work to develop the professional qualifications of our teachers and other staff, and participate in the financing of such (national and international training courses, language courses and internationally recognized examinations in foreign-language skills, participation in bi-lateral and multi-lateral international educational programs, close co-operation with university-level institutions, e-learning, and upgrading the school’s library holdings);
 • ensure appropriate furnishings and equipment in all school facilities, but especially appropriate specialized equipment and furnishings in all teaching areas;
 • offer a range of diverse courses;
 • organize a variety of educational grant and support programs;
 • possesses a developed and integrated system of student recruitment;
 • apply a system of positive motivation in relation to all school staff;
 • work to maintain and enhance the good name of the school;
 • conduct a variety of marketing strategies in support of the good running of the school.