Klasa anglojęzyczna

Język angielski realizowany jest w ilości 8 godzin tygodniowo, w tym konwersacje z obcokrajowcami (native speakers) w małych grupach. W pierwszej klasie prowadzone są obowiązkowe zajęcia przygotowujące do nauki chemii i biologii prowadzonej częściowo w języku angielskim.

Po przygotowaniu językowym w klasie pierwszej, uczniowie klasy drugiej zaczynają naukę chemii, biologii oraz dodatkowo historii i kultury krajów anglojęzycznych w języku angielskim.

W klasie trzeciej jedna godzina języka angielskiego tygodniowo przeznaczona jest na przygotowanie do egzaminu Cambridge English FCE lub CAE.

Klasa korzysta z programów autorskich wykładowców w/w przedmiotów przygotowanych w oparciu o wymagania egzaminu gimnazjalnego.

Dla klasy anglojęzycznej proponowane są dodatkowe koła zainteresowań:

 • American English, British English – obowiązkowe
 • koła językowe: hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki – w ramach koła organizowana jest wymiana międzynarodowa
 • koło filmowe, w ramach którego młodzież uczestniczy w warsztatach dyskusyjnych połączonych z wyjściem do kina lub teatru raz w miesiącu
 • koła artystyczne
 • koła sportowe, w zależności od zainteresowań: gra w golfa, tenisa, ścianka wspinaczkowa, zajęcia fitness i taneczne
 • warsztaty literackie.

Praca własna pod kierunkiem to zajęcia dodatkowe, które mają na celu pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału z przedmiotów wymaganych na egzaminie gimnazjalnym. Zajęcia te odbywają się na zasadzie konsultacji z nauczycielami danego przedmiotu. Zajęcia są bezpłatne więc rodzice nie muszą ponosić dodatkowych kosztów.

Szlifowanie języka to zajęcia mające na celu wyrównanie poziomu języka angielskiego.

English-Language Class

Students take 8 hours of English per week, including small-group conversation classes with native speakers of English.

In the first year there are required classes – partially conducted in English –  that prepare students for the study of chemistry and biology.

After language preparation in the first year, second-year students start to study – in English – chemistry and biology, as well as the history and cultures of English-speaking countries.

In the third year, one hour a week of English will be devoted to preparation for the FCE/CAE examinations.

Third-year students will benefit from programs specially developed by the teachers of the above subjects, based on the requirements of the junior high school final examination.

The English-Language Class will also benefit from the following study/activity groups:

 • American English, British English – compulsory
 • foreign-langauge study groups: Spanish, French, Russian, German – international exchanges are an integral part of the work of these groups
 • Film Club – participants can take part in discussion workshops, and there will be an excursion to the cinema or the theater once a month
 • Visual Arts group
 • Sports groups (depending on a student’s individual interests) – golf, tennis, wall climbing, fitness and dance training
 • Literary Club.

Individual guided work involves extra lessons that aim to help students who are having problems with some of the material related to subjects that are compulsory in the junior high school final examination. These lessons are based on close consultation with the teachers of a given subject. The lessons are free of any additional charge. Languagepolishing is the name given to classes that aim to raise a student’s level of English.

Reklamy