Rekrutacja klasy VII – VIII

Zapraszamy szóstoklasistów do siódmej klasy z gwarancją kontynuacji nauki w 4 letnim Liceum Anglojęzycznym Regent. Jedynej takiej szkoły anglojęzycznej.

Młodzież rozpoczynając naukę w siódmej klasie Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej i kontynuując ją w Liceum Anglojęzycznym Regent rozpoczyna de facto naukę w 6-letnim dwujęzycznym liceum. Program nauczania w szkole podstawowej i liceum posiada takie same profile i rozszerzenia.

Dzięki temu:

 • zapewniamy 6-letnią ciągłość procesu dydaktycznego w wybranym profilu nauki – bez stresujących zmian,
 • młodzież będzie doskonale przygotowana do matury i kontynuacji nauki na wybranym kierunku studiów,
 • młodzież zda międzynarodowe egzaminy Uniwersytetu Cambridge – FCE/CAE,
 • wykreujemy laureatów i finalistów olimpiad czy konkursów przedmiotowych.

Zapewniamy:

 • naukę w klasach liczących maksymalnie 20 uczniów,
 • podział klasy na grupy językowe i rozszerzenia,
 • efektywne wykorzystanie czasu spędzanego w szkole,
 • udział w projektach międzynarodowych Erasmus+ oraz atrakcyjne wycieczki zagraniczne,
 • wsparcie w nauce i wychowaniu.

Szkoła oferuje największą w regionie liczbę godzin nauki języków obcych tygodniowo. Nauka odbywa się w grupach o różnych poziomach zaawansowania pod okiem doświadczonych lektorów i native speakerów.

Dbamy o to, aby nasi uczniowie uczyli się w czasie lekcji. Istotne jest aby jak najlepiej wykorzystywali czas w szkole. Nie przenosimy odpowiedzialności na dom i pracę z korepetytorami. Wspieramy uczniów z trudnościami w nauce a także rozwijamy talenty uczniów zdolnych, którzy korzystają z kół olimpijskich.

Szkoły Anglojęzyczne Regent to również atmosfera i ludzie. Staramy się wspierać uczniów poprzez traktowanie ich jak partnerów działań edukacyjnych. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze. Regent to mała szkoła – wszyscy się znają.

Od roku szkolnego 2018/2019, oferujemy naukę w klasie anglojęzycznej z rozszerzoną matematyką – dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych i technicznych pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie:

 • język angielski w ilości 6 godzin tygodniowo, w tym konwersacje z obcokrajowcami (native speakers) w małych grupach,
 • matematyka w ilości 6 godzin tygodniowo – program rozszerzony,
 • w siódmej klasie dodatkowe zajęcia przygotowujące do nauki chemii i biologii prowadzonej częściowo w języku angielskim,
 • uczniowie klasy ósmej zaczynają naukę chemii, biologii oraz dodatkowo wiedzy o społeczeństwie w języku angielskim,
 • przygotowanie do egzaminu FCE/CAE (zdawanego w klasie I liceum),
 • drugi język do wyboru: niemiecki lub francuski.

Koła zainteresowań:

 • koła językowe: hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki – w ramach koła organizowana jest wymiana międzynarodowa
 • koło filmowe, w ramach którego młodzież uczestniczy w warsztatach dyskusyjnych połączonych z wyjściem do kina lub teatru raz w miesiącu
 • koła artystyczne
 • koła sportowe, w zależności od zainteresowań: gra w golfa, tenisa, ścianka wspinaczkowa, rajdy rowerowe
 • warsztaty literackie

Zajęcia szkolne będą odbywały się codziennie od 8:00.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest finansowana z dotacji miasta Elbląg i czesnego. Wysokość czesnego wynosi 395 zł.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia w postaci zniżek w czesnym.

Przy zapisie dwojga dzieci czesne ustalane jest indywidualnie z Dyrektorem szkoły.

Przykładowy tygodniowy plan lekcji.

 

We invite you to the school year 2018/2019 to the seventh class:

The English language and Mathematics class –  for students with mathematical and technical interests who want to improve English language skills at a high level:

 • English in the amount of 6 hours a week, including conversations with foreigners (native speakers) in small groups,
 • mathematics at 6 hours per week – the extended program
 • in seventh grade – additional classes preparing to study chemistry and biology conducted partly in English,
 • eighth grade – students begin to study chemistry, biology and social studies in English,
 • preparation for FCE / CAE (taken in I grade of high school)
 • second language to choose from: German or French

Special interest classes:

 • extra language classes: Spanish, French, Russian, German – within the extra classes international exchange is organized
 • extra film classes, in which young people participate in workshops, which is combined with going to the cinema or theater once a month
 • artistic extra classes
 • extra sports classes, depending on your interests: golf, tennis, wall climbing, cycling tours
 • literary workshops

Classes will have up to 20 students divided into language groups.

School activities will be held daily from 8:00.

We provide our graduates a place in English High School.

Enrolling two children’s tuition fees are determined individually with the Director of the school.

Reklamy