Rekrutacja klasy I – III

Regent – szkoła odkrywców talentów

Nasza szkoła to miejsce skupione na uczniu i jego potrzebach, miejsce, w którym każde dziecko rozwija się w swoim tempie i na swój własny sposób. W Szkole Podstawowej Regent wiemy, jak zapewnić edukację na najwyższym poziomie i stworzyć atmosferę, w której rodzą się pasje – naukowe, artystyczne oraz sportowe. Staramy się, aby każdy z naszych uczniów miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań, a wszechstronnie wykwalifikowani, przyjaźni nauczyciele sprawiają, że Regent jest miejscem, w którym szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest codziennością.

Regent – szkoła otwarta na świat

Odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów są działania służące wyposażeniu ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. Wierzymy, że nauka języków obcych poszerza horyzonty, umożliwia rozwój i sprzyja efektywnej komunikacji w codziennym życiu, a mądre korzystanie z najnowszych technologii podczas nauki sprawia, że nasi uczniowie są przygotowani do życia we współczesnym, cyfrowym świecie.

Regent – jedyna szkoła z dwujęzycznym nauczaniem wczesnoszkolnym

Język angielski w klasach I-III realizowany jest w wymiarze 10 godzin lekcyjnych z podziałem na dwie godziny w ramach podstawy programowej oraz osiem godzin w ramach warsztatów English Music, Art, Games oraz Talk prowadzonych przez nauczycieli obcokrajowców.

We give your children a head start in life!!!

I. Oferta nauczania w klasie pierwszej:

 • indywidualne tempo nauczania dla każdego dziecka,
 • klasy 14-16 osobowe,
 • nauka biegłego czytania w języku polskim, czytanie podstawą rozwoju dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez uczestnictwo w spektaklach, warsztatach, wystawach, prelekcjach, itp.,
 • nauka języka angielskiego jako drugiego języka, którym dzieci biegle się posługują (10 godz. tygodniowo, zajęcia z obcokrajowcami – Native Speakers), w ramach zajęć English Music, Art, Games, Talk dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach dodatkowych prowadzonych w języku angielskim przez nauczycieli obcokrajowców w formie projektów,
 • nauka programowania przy wykorzystaniu platformy Scratch,
 • zapewniamy dzieciom spokój, ciszę oraz kameralne warunki,
 • aktywność fizyczna dzieci jest dla nas priorytetem (zajęcia na hali, basenie, ściance wspinaczkowej- 4 godziny tygodniowo),
 • współpracujemy ze  specjalistami w zakresie logopedii, gimnastyki korekcyjnej a także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • prace domowe dzieci odrabiają w ramach zajęć pozalekcyjnych – Odrabianki – od poniedziałku do czwartku, w piątki odrabiane z rodzicami,
 • dzieci zostawiają książki i zeszyty w szkole – od poniedziałku do czwartku,
 • opieka w godzinach 6:45-17:00,
 • posiłki – śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad przygotowywane w szkole przez Lovely Kitchen, menu dostępne cotygodniowo, II śniadanie oraz obiad rodzice opłacają w ramach czesnego,
 • rozbudzamy w dzieciach radość  chodzenia do szkoły (jest to wielki problem współczesnej szkoły).

Jesteśmy szkołą kameralną, wszyscy się znają i pomagają sobie wzajemnie, a swoje założenia opieramy na współpracy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

II. Odpłatność za szkołę

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest finansowana z dotacji państwowej i czesnego. Wysokość czesnego wynosi 490 zł. W cenie zawarte są zajęcia od 6:45 do 17:00, drugie śniadanie oraz obiad (koszt wyżywienia to ok. 200 zł – wyżywienie jest obligatoryjne).

W szczególnych przypadkach oraz przy zapisie dwojga dzieci czesne ustalane jest indywidualnie z Dyrektorem szkoły.

III. Przykładowy tygodniowy plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018.

 • EW – edukacja wczesnoszkolna w podziale na: edukację polonistyczną, muzyczną, plastyczną, społeczną, przyrodniczą matematyczną i technikę w ramach podstawy programowej
 • EW angielski – język angielski w ramach podstawy programowej
 • EW WF – wychowanie fizyczne w ramach podstawy programowej
 • EW Informatyka – w ramach podstawy programowej
 • EW Programowanie – zajęcia z programowania Scratch uczące młodych ludzi kreatywnego myślenia, współpracowania oraz wyciągania wniosków
 • EW Basen – zajęcia na basenie, odbywające się conajmniej raz w tygodniu,
 • English Music, Art, Games, Talk – różnorodne zajęcia dodatkowe prowadzone w języku angielskim przez nauczycieli obcokrajowców w formie projektów
 • Zaj. art – zajęcia dodatkowe mające na celu stymulowanie rozwoju sfery poznawczej dziecka
 • Odrabianki – zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe) odbywające się od poniedziałku do czwartku, podczas których dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu prac domowych. Dzieci uczestniczące w odrabiankach zostawiają podręczniki w szkole.

The offer instruction in grades I-III:

 • Individual pace of learning for every child,
 • Classes of 14-16 students,
 • Students learn to read fluently in Polish language (students of classes I-III have more challenges with that skill), reading as a basis of the development of the child,
 • children’s interests development through participation in performances, workshops, exhibitions and lectures, etc.,
 • English learning as a second language, children speak this language fluently (10 hrs. per week, classes with native English speaker teachers)
 • providing children with peace, tranquility, protection against aggression, which occurs in large schools,
 • physical activity of children is a priority (classes in the hall, swimming pool, climbing wall)
 • cooperation with specialists in the field of speech therapy, physiotherapy exercises as well as psychological and pedagogical,
 • homework is carried out within the framework of extra-curricular activities from Monday to Thursday, Friday worked out with their parents,
 • children leave the books in the school from Monday to Thursday,
 • care hours 6:45-17:00,
  meals – lunch and dinner prepared in the school by Lovely Kitchen, menu available weekly.
  awakening in children the joy of going to school (this is the great problem of contemporary school).

We are a private school, in which everyone knows each other and helps one another, and our commitment is based on cooperation with parents who are actively involved in school life.

Enrolling two children’s tuition fees are determined individually with the Director of the school.