Zasady rekrutacji

Rekrutacja do klasy pierwszej

Rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły podanie do szkoły wraz z kwestionariuszem kandydata (do pobrania ze strony).

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje Dyrektor po odbyciu rozmowy z rodzicami.

Rekrutacja do klasy siódmej

Nabór uczniów odbędzie się na podstawie konkursu świadectw, testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej m.in. predyspozycje językowe. Pierwszeństwo w naborze mają laureaci konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty, kandydaci posiadający egzaminy międzynarodowe z języka (Cambridge), dodatkowe punkty można również otrzymać m.in. za udokumentowany wolontariat oraz osiągnięcia sportowe.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy siódmej mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły następujący komplet dokumentów:

  • podanie do szkoły wraz z kwestionariuszem kandydata (do pobrania ze strony)
  • potwierdzony przez szkołę wykaz ocen z półrocza klasy szóstej

O terminie rozmowy/testu rodzice i kandydat do szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie.

Recruitment for the first class

Parents of candidates applying for the first grade are required to submit an application with a candidate questionnaire (downloadable from the site) at the school administration to school.

The Director decides about applying a candidate after a conversation with parents.

Recruitment for the seventh grade

Recruitment of students will take place on the basis of competition certificates, test and / or interview that examines, among others, language predispositions. The winners of competitions organized by the Board of Education, candidates with international exams of language (Cambridge), extra points can also be obtained, among others, for documented volunteering and sporting achievements have priority in recruitment.

Applicants to the seventh grade are required to submit to the school office the following set of documents:

  • application to the school, along with a candidate questionnaire (downloadable from the site)
  • 6th grade semester grades list confirmed by the school

The date of the interview / test parent and a candidate will be informed by phone.