Klasy I – III

Oferta nauczania w klasach I-III:

 • indywidualne tempo nauczania dla każdego dziecka,
 • klasy 14-16 osobowe,
 • nauka biegłego czytania w języku polskim (uczniowie klas I-III mają coraz większy problem), czytanie podstawą rozwoju dziecka,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez uczestnictwo w spektaklach, warsztatach, wystawach i prelekcjach, itp.,
 • nauka języka angielskiego jako drugiego języka, którym dzieci biegle się posługują (10 godz. tygodniowo, zajęcia z obcokrajowcami),
 • zapewnienie dzieciom spokoju, ciszy, ochrony przed agresją, która ma miejsce w dużych szkołach,
 • aktywność fizyczna dzieci jest priorytetem (zajęcia na hali, basenie, ściance wspinaczkowej),
 • współpraca ze specjalistami w zakresie logopedii, gimnastyki korekcyjnej a także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • prace domowe realizowane są w ramach zajęć pozalekcyjnych od poniedziałku do czwartku, w piątki odrabiane z rodzicami,
 • dzieci zostawiają książki w szkole od poniedziałku do czwartku,
 • opieka w godzinach 6:45-17:00,
 • posiłki – drugie śniadanie i obiad przygotowywane w szkole przez Lovely Kitchen, menu dostępne cotygodniowo,
 • rozbudzanie w dzieciach radości z chodzenia do szkoły (jest to wielki problem współczesnej szkoły).

Jesteśmy szkołą kameralną, wszyscy się znają i pomagają sobie wzajemnie, a swoje założenia opieramy na współpracy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

Przy zapisie dwojga dzieci czesne ustalane jest indywidualnie z Dyrektorem szkoły.

The offer instruction in grades I-III:

 • Individual pace of learning for every child,
 • Classes of 14-16 students,
 • Students learn to read fluently in Polish language (students of classes I-III have more challenges with that skill), reading as a basis of the development of the child,
 • children’s interests development through participation in performances, workshops, exhibitions and lectures, etc.,
 • English learning as a second language, children speak this language fluently (10 hrs. per week, classes with native English speaker teachers)
 • providing children with peace, tranquility, protection against aggression, which occurs in large schools,
 • physical activity of children is a priority (classes in the hall, swimming pool, climbing wall)
 • cooperation with specialists in the field of speech therapy, physiotherapy exercises as well as psychological and pedagogical,
 • homework is carried out within the framework of extra-curricular activities from Monday to Thursday, Friday worked out with their parents,
 • children leave the books in the school from Monday to Thursday,
 • care hours 6:45-17:00,
  meals – lunch and dinner prepared in the school by Lovely Kitchen, menu available weekly.
  awakening in children the joy of going to school (this is the great problem of contemporary school).

We are a private school, in which everyone knows each other and helps one another, and our commitment is based on cooperation with parents who are actively involved in school life.

Enrolling two children’s tuition fees are determined individually with the Director of the school.