Rekrutacja

Szanowni rodzice, drodzy kandydaci

Witamy Was w naszych progach, Liceum Anglojęzycznego REGENT w Elblągu.

Rekrutacja do liceum trwa do 14 lipca 2018 r. i odbywa się w czterech etapach.

Etap I – Złożenie dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy (zgoda na przetwarzanie danych, wybór modułu, wybór drugiego języka obcego)
 • potwierdzony przez szkołę wykaz ocen z pierwszego semestru klasy III gimnazjum
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia (dyplomy, zaświadczenia)

Etap II – Indywidualna rozmowa z dyrektorem szkoły (kandydat i rodzice) 

Etap III – Test predyspozycji językowych

Etap IV – Uzupełnienie dokumentów:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

Poza kolejnością przyjmowani są laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych oraz absolwenci gimnazjum Regent.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wynik testu predyspozycji językowych
 • wynik rozmowy rekrutacyjnej
 • oceny z przedmiotów:
  • język polski
  • język angielski
  • matematyka
  • fizyka
  • chemia
  • biologia
  • historia
  • WOS
  • geografia

w zależności od wybranego modułu (profilu) powyższe przedmioty mają różną wagę,

 • szczególne osiągnięcia

Ponadto w przypadku takiej samej liczby punktów:

 • ocena z zachowania
 • wynik egzaminu gimnazjalnego

Kandydaci posiadający certyfikat FCE równorzędny lub wyższy są zwolnieni z testu predyspozycji językowych otrzymując maksymalną liczbę punktów.

Najlepszym uczniom szkoła proponuje stypendia w postaci zniżek we wpisowym i/lub w czesnym.