G Suite

G Suite dla Szkół i Uczelni (dawniej Google Apps dla Szkół i Uczelni) to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje naszej szkole hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza i czatu.

G Suite dla Szkół i Uczelni to wersja G Suite składająca się z podstawowych usług G Suite wraz z usługą Google Vault dla wszystkich użytkowników naszej szkoły. G Suite dla Szkół i Uczelni obejmuje też internetową usługę „Classroom”, dzięki której możemy tworzyć zajęcia grupowe oraz uczestniczyć w nich jako nauczyciele i uczniowie. W ramach Classroom tworzymy zajęcia grupowe i uczestniczymy w nich. Nauczyciele przydzielają i oceniają zadania, a uczniowie wyświetlają je i odsyłają do sprawdzenia.

Każdy uczeń oraz pracownik szkoły ma nieograniczoną ilość miejsca do wykorzystania na Dysku Google, w Gmailu i Zdjęciach Google. W ramach usługi firma Google gwarantuje naszym uczniom i pracownikom dostępność do Gmaila, Kalendarza Google, Google Talk, Dysku Google i Witryn Google przez co najmniej 99,9% czasu, co zapewnia naszej instytucji nieprzerwany dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca i urządzenia.

G Suite for Education (known before as Google Apps for Education) is an integrated  way of communication and collaboration, through which Google offers our school hosted email, calendar, and chat services.

G Suite for Education offers both G Suite and Google Vault to all the users of our school. G Suite for Education also includes a “Classroom” service where we can create group classes in which  both teachers and students can participate. The teachers assign and evaluate assignments while the students complete and send them back to be proofread.

Every student and employee of our school has an unlimited amount of storage space on Google Drive, Gmail and Google Pictures. As a part of the service, Google provides our students and employees with the access to Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Drive, and Google Sites for at least 99.9% of time, providing our institution with uninterrupted access to applications from anywhere and from any device.

ZALOGUJ SIĘ DO APLIKACJI G SUITE

LOGIN TO G SUITE

Nasi uczniowie i nauczyciele mogą korzystać bezpłatnie z następujących aplikacji:

Classroom
Classroom
Poczta
Poczta
logo_calendar_128px
Kalendarz
logo_drive_128px
Dysk
logo_docs_128px
Dokumenty
logo_sheets_128px
Arkusze
logo_forms_128px
Formularze
logo_slides_128px
Prezentacje
logo_contacts_128px
Kontakty
logo_groups_128px
Grupy dyskusyjne
logo_sites_128px
Witryny

 

logo_vault_128px
Vault

Zalety G Suite:

Dostęp z dowolnego miejsca

Wszystko, co robimy w G Suite dla Szkół i Uczelni, jest automatycznie zapisywane w bezpiecznej chmurze, opartej na najnowszej technologii internetu. To oznacza, że uzyskujemy dostęp do e-maili, dokumentów, kalendarzy i witryn – a także je edytujemy – niemal z każdego telefonu czy tabletu. Zawsze i wszędzie.

Współpraca uczniów i nauczycieli w zespołach

To właśnie łatwa współpraca jest tym, co wyróżnia G Suite. Narzędzia do tworzenia witryn i dokumentów oferują możliwości edytowania w czasie rzeczywistym, a zaawansowane elementy sterujące pomagają w udostępnianiem użytkownikom w naszej domenie i poza nią. Natomiast wysoka zgodność z różnymi systemami zapewnia idealne środowisko do nauki na miarę XXI wieku.

Zwiększona wydajność

G Suite dla Szkół i Uczelni usprawnia zadania szkolne, na przykład pisanie eseju czy przygotowywanie harmonogramu zajęć. Grupa uczniów może pracować razem nad zadanym materiałem w Dokumentach Google, śledząc zmiany w czasie rzeczywistym, zamiast czekać, aż każdy prześle swoją wersję e-mailem.

Advantages G Suite:

Easily accessible from anywhere

Everything we do in the G Suite for Education is automatically saved in a secure cloud, which is based on the latest internet technology. This means we can access to our email, documents, calendars, and websites – also that we can edit them from any phone or tablet at our convenience.

Teachers and students collaboration

It’s the easy collaboration of students and teachers which sets G Suite apart. The website and document tools offer real-time editing capabilities, and the advanced control system enables document sharing for the users in and beyond our domain. What is more, the high compatibility with different systems provides an ideal learning environment.

Increased performance

G Suite for Education makes school tasks, such as writing an essay or preparing a classroom schedule, way more effective. A group of students can work together on a given assignment in Google Docs, tracking real-time changes, instead of waiting for everyone to send their e-mails.

Reklamy